ശ്രീ അഴകൊടി ദേവീ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിവാടുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി റസീറ്റ് ആക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളവിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. azhakoditemple.org എന്ന സൈറ്റിൽ വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ABOUT US

The most ancient and historically renowned temple “Azhakodi Devi Mahashekthram”, has its diety in the form of “Bhadrakali” in a calm disposition. The temple consists of seven maternal incarnation-brahamani, maheshwari, kowmari, vaishanavi, vaarahi, indarni and chamundi. A sivalinga is also present.

There is a legend behind this temple, that the samoothiri entrusted six of his generals to the temple “Arikkodikkavu” which is presently renowned as Azhakodi Devi Maha Kshethram.

An idol of “Bhavani Devi” was also given by the samoothiri which was gifted to him by the traders of Gujarat. The generals were instructed to place the idol adjacent to the “Bhagavathi Idol” in the “Arikkodikkavu” sreekovil and worship the same.

During the end of lord Krishna’s era, “Dwaraka” was believed to be fully washed away by the sea and it is also believed that the Idol of “Bhavani Devi” was also consumed by the sea along with the rest of “Dwaraka”.

More Details

Festivals

The divine powers and blessings of dieties which usually stay within the walls of the temple flow out with their procession from the temple....

Read More

Mahatmyam

The presiding diety at ‘Azhakodi Devi mahashekthram’ is Devi in the form of ‘Bhadrakali’ in a calm disposition. To her right is goddess ‘Bhuvaneswari’....

Read More

Facilities

“Azhakodi Devi Maha Kshethram” owns a kalyana mandapam with beautifully decorated stage for conducting marriage ceremonies....

Read More