അമ്മേ നാരായണ... ദേവീ നാരായണ... ലക്ഷ്മീ നാരായണ... ഭദ്രേ നാരായണ...  അമ്മേ നാരായണ... ദേവീ നാരായണ... ലക്ഷ്മീ നാരായണ... ഭദ്രേ നാരായണ...  അമ്മേ നാരായണ... ദേവീ നാരായണ... ലക്ഷ്മീ നാരായണ... ഭദ്രേ നാരായണ...  അമ്മേ നാരായണ... ദേവീ നാരായണ... ലക്ഷ്മീ നാരായണ... ഭദ്രേ നാരായണ...  അമ്മേ നാരായണ... ദേവീ നാരായണ... ലക്ഷ്മീ നാരായണ... ഭദ്രേ നാരായണ...  അമ്മേ നാരായണ... ദേവീ നാരായണ... ലക്ഷ്മീ നാരായണ... ഭദ്രേ നാരായണ...  അമ്മേ നാരായണ... ദേവീ നാരായണ... ലക്ഷ്മീ നാരായണ... ഭദ്രേ നാരായണ...  അമ്മേ നാരായണ... ദേവീ നാരായണ... ലക്ഷ്മീ നാരായണ... ഭദ്രേ നാരായണ...  അമ്മേ നാരായണ... ദേവീ നാരായണ... ലക്ഷ്മീ നാരായണ... ഭദ്രേ നാരായണ...

About

കേരളത്തിലെ ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശ്രീലകത്ത് വെച്ച് ഗുരുതി നടക്കുന്ന അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീ അഴകൊടി ദേവി മഹാക്ഷേത്രം.

Read More

Pooja Timings

രാവിലെ

 • 5.00 മണി
  നട തുറക്കൽ - പുലർച്ചെ
 • 5.30 മണി
  മലർ നിവേദ്യം
 • 6.30 മണി
  ഉഷ പൂജ
 • 7.00 മണി
  ശീവേലി
 • 7.30 മണി
  കൃഷ്‍ണന് പൂജ
 • 9.30 മണി
  അയ്യപ്പന് ഉച്ചപൂജ
 • 10.00 മണി
  ഭഗവതിക്ക് ഉച്ചപൂജ
 • 10.30 മണി
  ഉച്ചശീവേലി
 • 11.00 മണി
  നട അടക്കൽ

വൈകുന്നേരം

 • 5.00 മണി
  നട തുറക്കൽ
 • 7.00 മണി
  അത്താഴ പൂജ
 • ദീപാരാധന
  അസ്തമയം അനുസരിച്ചു
 • 8.00 മണി
  നട അടക്കൽ

വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും വിശേഷാൽ വഴിപാടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും, ഉത്സവം, നവരാത്രിക്കാലത്തും ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.

Azhakodi

Kalyana Mandapam

“Azhakodi Devi mahakshethram” owns a Kalyana Mandapam with beautifully decorated stage for conducting marriage ceremonies. This mandapan can accomodate around 1000 people.

Read More
 • 1000+

  Seating capacity

 • 2500+

  People at a time.

 • 400+

  People can be served food at a time

Photo

Gallery